Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for approval of program modifications to an approved type of fiscal devices


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Производител или вносител на фискално устройство при програмна модификация на одобрен тип фискално устройство.

Законов срок за изпълнение

Срок за извършване на изпитването: съгласува се със заявителя, но е не по-дълъг от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и необходимите документи

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

При констатирано несъответствие с нормативните изисквания

Please wait ...