Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for subsequent verification of measuring instruments


Предназначение

За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Правно основание за предоставяне на услугата

Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Заявител

Всички лица, които използват средства за измерване и лицата, които ремонтират средства за измерване.

Законов срок за изпълнение

При периодична проверка: съгласно годишните графици, но не по-късно от изтичането на срока на валидност на предходната проверка, а ако срокът на валидност е изтекъл – в 14-дневен срок от подаването на заявлението за проверка.
При проверка на средството за измерване след ремонт - в 14-дневен срок от датата на заявяване.
При проверка в случай на унищожаване на знака от предходна проверка - в 14-дневен срок от датата на заявяване.

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

Не.

Please wait ...