Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for testing of gaming equipment and gaming software

Предназначение на услугата

Изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер се извършва, за да се оцени съответствието на техническите характеристики с изискванията, предвидени в нормативната уредба.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 3, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.

Заявител

Вносител, производител или организатор на хазартни игри.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Услугата се предоставя на български език. Приложената към заявлението техническа документация може да се представи на английски език.

Такси:

Съгласно чл. 12 от Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

Срокът за извършване на изпитването се определя за всеки конкретен случай в зависимост от вида на игралното оборудване или на игралния софтуер.

Резултат от услугата

Въз основа на резултатите от изпитването се съставя протокол, в който се посочва заключение относно липсата или наличие на всички нормативно изискуеми обстоятелства.

Протоколът може да бъде съставен в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато протоколът е съставен в електронна форма, той се съхранява от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след подаване на заявлението за услугата.

Please wait ...