Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for check the efficiency of petrol vapor recovery systems, the Stage II PVR in the non-automatic monitoring the effectiveness of the petrol vapor capture and automatic monitoring the effectiveness of petrol vapor recovery

Предназначение на услугата

Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка, която има за цел да установи дали съотношението пари/бензин отговаря на нормативните изисквания.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 30к, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 14г, ал. 1 от Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Заявител

Българско или чуждестранно физическо/юридическо лице, което експлоатира бензиностанция или е сервизна организация.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Услугата се предоставя само на български език.

Такси

За проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират такси съгласно чл. 16 от Тарифата за таксите:

1. при неавтоматично следене ефективността на УБП - 30 лв. на пистолет;

2. при автоматично следене ефективността на УБП - 100 лв. на колонка.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно общоустановените срокове за административно обслужване.

Резултат от услугата

В случай че са спазени всички законови изисквания, бензиноколонката се маркира със стикер в зелен цвят съгласно приложение № 6 от Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

В случай че се установят несъответствия с нормативните изисквания, бензиноколонката се маркира със стикер съгласно приложение № 7 от Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Обжалване

Отказът да бъде извършена услугата, подлежи на обжалване по реда на чл. 256-257 АПК.

Please wait ...