Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for registration of companies carrying out repair and maintenance of fiscal devices

Предназначение

Вписване в Регистъра на фирми за сервизно обслужване на фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, което дава право на регистрираното търговско дружество да извършва сервизно обслужване на определен тип фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Заявител

Търговско дружество, което има сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Предоставя се само на български език.

Законов срок за изпълнение

Предоставя се в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Такси

За извършване на услугата се събира такса в размер на 100 /сто/ лева. Таксата е пресметната по калкулация на база фактически разходи при извършване на услугата и се базира на чл. 9 от Тарифата.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Резултат от услугата

Когато са налице всички законови предпоставки за регистрация на фирмата, председателят на БИМ издава удостоверение за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства.

В случай че се установи, че търговското дружество не отговаря на законовите изисквания за регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства, председателят на БИМ постановява отказ.

Удостоверението/отказът може да бъде издадено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато удостоверението или отказът са съставени в електронна форма, те се съхраняват от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след успешно подаване на заявлението за услугата.

Обжалване

Отказът да бъде издадено удостоверение за регистрация, подлежи на обжалване по реда на АПК.

Please wait ...