Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for empowering individuals to verify the efficiency of petrol vapor recovery systems in operation corresponding to Stage II PVR

Предназначение

Създаване на възможност за осъществяване на контрол от лица, които са трета независима страна, чрез проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 14е, ал. 1 от Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Заявител

Българско или чуждестранно юридическо лице, което има изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Предоставя се само на български език.

Такси

За оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират такси съгласно чл. 17 от Тарифата за таксите: които се събират от Българския институт по метрология. Таксата се заплаща поетапно преди да започне изпълнението на съответния етап:

1. Такса за преглед на документи – 200 лв.

2. Такса за проверка на място и провеждане на изпит – 300 лв.

3. Такса за издаване на заповед за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП – 200 лв.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

Услугата се извършва в 6-месечен срок от датата на подаване на заявлението за предоставяне на услугата.

Резултат от услугата

Когато са налице всички нормативни изисквания за оправомощаване на лицето, председателят на БИМ издава заповед за оправомощаване.

В случай че не са спазени законовите изисквания за извършване на оправомощаването, председателят на БИМ постановява отказ за оправомощаване на лицето.

Заповедта за оправомощаване или отказът за оправомощаване се издават в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато заповедта или отказът са съставени в електронна форма, те се съхраняват от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след успешно подаване на заявлението за услугата.

Обжалване

Отказът да бъде издаден административният акт, подлежи на обжалване по реда на АПК.

Please wait ...