Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for carrying out measurements and metrological research according to the technical capabilities of the national standard laboratories


Предназначение

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за измерванията, Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Всяко заинтересовано лице

Законов срок за изпълнение

Съгласно договореността с клиента

Такси

Конкретният размер на таксата се определя според вида на калибрирането и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ.

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Please wait ...