Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for performing certification of reference materials


Предназначение

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за измерванията и Устройствен правилник на БИМ.

Заявител

Всяко заинтересовано лице

Законов срок за изпълнение

Съгласно договореността с клиента

Такси

Конкретният размер на таксата се определя в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Please wait ...