Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for calibration of standards and measuring instruments which are not subject to control under the Law on Measurements and the normative acts for its implementation


Предназначение

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за измерванията и Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Всяко заинтересовано лице

Законов срок за изпълнение

Съгласно договореността с клиента

Такси

Конкретният размер на таксата се определя според вида на калибрирането и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ (публикуван на уеб-сайта на ведомството).

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Please wait ...