Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for conformity assessment of products


Предназначение

Оценяване на съответствието на продуктите, чрез провеждане на изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения.

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Производителят или от неговия упълномощен представител с ЕО декларация за съответствие и с маркировка за съответствие, като всяко устройство преди пускане на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието "Вътрешен производствен контрол"

Законов срок за изпълнение

Съгласно конкретните искания и възможности

Такси

Конкретният размер на таксата зависи от изпитвания показател и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ.

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Please wait ...