Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for performing the control tests of the approved types fiscal devices and single items fiscal devices on a proposal of the authorities of the National Revenue Agency or of the persons under Art. 3 of Ordinance № H-18, when doubts arise about inconsistency of fiscal devices with the requirements


Предназначение

Възникнали съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Контролни органи - НАП.

Законов срок за изпълнение

Съгласно нормативно определените срокове.

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

Не.

Please wait ...