Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for type approval of measuring instruments, including any modification or addition to the approved type of measuring instruments

Предназначение на услугата

Услугата се предоставя при:

  1. Одобряване на типа на средства за измерване на етапа на производство или при внос на средства за измерване от неодобрен тип;
  2. Ограничено одобряване на типа на средства за измерване;
  3. Модификация или допълнение към одобрен тип, които влияят или биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на средствата за измерване.
  4. Продължаване на срока на валидност на свидетелство за одобряване на типа.

Одобряването на типа е предпоставка за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 32 от Закона за измерванията.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Услугата се предоставя само на български език.

Заявител

Вносител или производител на средството за измерване.

Такси

Размерът на дължимите такси за одобряването на типа средства за измерване е определен в определен в чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от БИМ. Таксата е определена отделно за всеки един от етапите по одобряването:

  1. Такса за разглеждане на заявлението – 500 лв.
  2. Такса за изпитване на средство за измерване – не е фиксирана и зависи от вида на средството за измерване.
  3. Такса за оценяване съответствието на типа на средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него – 300 лв.
  4. Такса издаване на удостоверение за одобрен тип, за продължаване срока на валидност на одобряването на типа и на допълнение към удостоверението за одобрен тип на средство за измерване – 40 лв.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично-достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

Не е предвиден общ срок за предоставяне на услугата. Сроковете за извършване на отделните етапи зависят от основанието за заявяване на услугата.

Резултат от услугата

При установено съответствие на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него, председателят на БИМ или определено от него лице, вписва одобрения тип в регистъра на одобрените за използване средства за измерване.

В 7-дневен срок след вписването в регистъра, председателят на БИМ издава удостоверение за одобряване на типа или допълнение към удостоверение за одобрен тип средство за измерване. Срокът на валидност на извършеното одобряване е 10 години, като може да бъде продължаван за следващи периоди от 10 години. Допълнението към удостоверението за одобрен тип средство за измерване вследствие на модификация или допълнение на одобрен тип се издава със срока на валидност на издаденото основно удостоверение за одобрен тип.

Когато се установи несъответствие на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него, председателят на БИМ или определено от него лице постановява отказ за одобряване на типа.

Удостоверението за одобрен тип/допълнението към удостоверение за одобрен тип или отказът могат да бъдат издадени в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато удостоверението или отказът са съставени в електронна форма, те се съхраняват от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след успешно подаване на заявлението за услугата.

Обжалване

Отказът за одобряване на типа на средствата за измерване подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Please wait ...