Република България

Република
България

English

Заявление за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване


Предназначение

Дейностите по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, транспонираща в българското законодателство Директива 2009/23/ЕО, както и при оценяване на съответствието на водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери, топломери и системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване, транспонираща в българското законодателство Директива 2004/22/ЕО се извършват при спазване на изискванията на ЗТИП и съгласно разрешението за оценяване на съответствието, издадено от председателя на Държавната агенцията за метрологичен и технически надзор.

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Лицата, които пускат на пазара или пускат в действие средства за измерване, включително и везни с неавтоматично действие.

Законов срок за изпълнение

Съгласно сроковете, определени в Системите за управление

Такси

Конкретният размер на таксата зависи от изпитвания показател и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ.

Отказ и обжалване

Отказ за сключване на договор - при заключение за неизпълнимост на заявката и когато типът несъответства на съществените изисквания на наредбата.

Моля, изчакайте ...