Република България

Република
България

English

Заявление за първоначална проверка на средства за измерване


Предназначение

За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Правно основание за предоставяне на услугата

чл. 38 от Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Заявител

Производител или вносител на средства за измерване

Законов срок за изпълнение

Срокът за извършване на проверката: един месец от датата на заявяването, освен ако заявителят не е поискал да е в по-дълъг срок.

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Моля, изчакайте ...