Република България

Република
България

English

Заявление за одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/

Предназначение на услугата

Изпълнение на нормативното задължение на производителите или вносителите на ФУ е да разпространяват и/или продават ФУ само от одобрен тип така, че да се гарантира, че фискалното устройство отговаря на определени технически и/или функционални изисквания.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 8, ал. 3 от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Услугата се предоставя само на български език.

Заявител

Производител и вносител на фискални устройства.

Такси

За изпитването за одобряване на типа фискално устройство се събира такса в зависимост от вида на изпитваното фискално устройство – чл. 12, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

За издаване на свидетелство за одобрен тип фискално устройство се заплаща такса в размер на 60 лв.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

Срок за извършване на изпитването се съгласува със заявителя, но е не по-дълъг от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа на фискално устройство и необходимите документи.

Резултат от услугата

При наличие на нормативните изисквания, председателят на БИМ или оправомощено от него лице издава и вписва в съответния регистър свидетелство за одобряване на типа на фискални устройства. Свидетелството за одобряване на типа на фискални устройства е валидно 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към фискалното устройство.

Когато е установено несъответствие с нормативните изисквания, председателят на БИМ (или упълномощено от него лице) мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа на фискални устройства.

Свидетелството за одобряване на типа на фискални устройства или отказът могат да бъдат издадени в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато свидетелството или отказът са съставени в електронна форма, те се съхраняват от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след успешно подаване на заявлението за услугата.

Моля, изчакайте ...