Република България

Република
България

English

Заявление за метрологична експертиза на средствата за измерване

Предназначение на услугата

Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.

Правно основание за предоставяне на услугата

Чл. 57 от Закона за измерванията.

Езици, на които може да бъде предоставяна услугата

Услугата се предоставя само на български език.

Заявител

Всяко лице може да поиска извършване на метрологична експертиза на средство за измерване.

Такси

За услугата  се събират такси съгласно чл. 8 от Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

Таксата може да бъде заплатена на каса в БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път чрез публично–достъпно уеб-базирано приложение, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

Срок за предоставяне на услугата

В срок от 7 дни от получаване на искането се определят служители и срок за извършване на метрологичната експертиза.

Резултат от услугата

Резултатите от експертизата се обективират в констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване.

Протоколът може да бъде съставен в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Съхраняване на резултата от услугата в електронна форма от БИМ и начин за достъп до него

Когато протоколът е съставен в електронна форма, той се съхранява от БИМ в официалния раздел на преписката. Достъпът до преписката се извършва от Портала за електронни административни услуги на БИМ/Справки/Преглед на преписка. За извършване на преглед на преписка е необходимо посочване на входящия номер и кода за достъп, получени от заявителя след подаване на заявлението за услугата.

Моля, изчакайте ...