Република България

Република
България

English

Заявление за извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории


Предназначение

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за измерванията, Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Всяко заинтересовано лице

Законов срок за изпълнение

Съгласно договореността с клиента

Такси

Конкретният размер на таксата се определя според вида на калибрирането и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ.

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Моля, изчакайте ...