Република България

Република
България

English

Заявление за разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната


Предназначение

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за измерванията и Устройствен правилник на БИМ

Заявител

Всяко заинтересовано лице

Законов срок за изпълнение

Съгласно договореността с клиента

Такси

Конкретният размер на таксата се определя според вида на калибрирането и е установена в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ (публикуван на уеб-сайта на ведомството).

Отказ и обжалване

Липса на техническа възможност

Моля, изчакайте ...