Република България

Република
България

English

Заявление за издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Закон за ДДС и Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Производител или вносител на фискално устройство при програмна модификация на одобрен тип фискално устройство.

Законов срок за изпълнение

Срок за извършване на изпитването: съгласува се със заявителя, но е не по-дълъг от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и необходимите документи

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

При констатирано несъответствие с нормативните изисквания

Моля, изчакайте ...