Република България

Република
България

English

Портал за електронни административни услуги

Знаме
Знаме
Знаме

Порталът е разработен в изпълнение на проект „Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги.” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 10-31-19/13.07.2011 г.

В изпълнение на проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-8/24.01.2014 г., порталът е надграден с две нови електронни административни услуги и два електронни регистъра.

В изпълнение на проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Български институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-22/10.04.2014 г., порталът е надграден с още две нови електронни административни услуги, една от които до ниво 4. В рамките на проекта са надградени до най-високото ниво на електронизация и пет от вече реализираните услуги.

Електронни услуги

1.
Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване
2.
Първоначална проверка на средства за измерване
3.
Последваща проверка на средства за измерване
4.
Метрологична експертиза на средствата за измерване
5.
Одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/
6.
Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискални устройства
7.
Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/
8.
Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
9.
Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове фискални устройства и на единични бройки фискални устройства
11.
Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване
12.
Изпитване за електромагнитна съвместимост
13.
Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол
14.
Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната
15.
Извършване на сертификация на сравнителни материали
16.
Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории
17.
Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари
18.
Регистрация/ издаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства(ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност(ИАСУТД)
20.
Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер

Моля, изчакайте ...